ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2013-03-05

Ogłoszono dnia: 2013-03-05 przez Elżbieta Maj

Termin składania dokumentów: 2013-03-18 23:59:00

Nr ogłoszenia: 1/2013

Zlecający: Burmistrz Miasta Żary

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) wymagany staż  pracy – 3 lata na stanowisku kierowniczym,
c) biegła znajomość przepisów prawa określających organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej,
d) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
e) spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm./
f) nieposzlakowana opinia;
b. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie  co najmniej 5. letni w prowadzeniu zespołu sportowego lub w czynnym uprawianiu dyscyplin sportu (zawodnik), bądź inne udokumentowane działanie na rzecz sportu (sędzia, działacz sportowy itp.),
b) posiadanie przez kandydata wykształcenia specjalistycznego, związanego z działalnością statutową MOSRiW,
c) ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
d) znajomość przepisów prawa z zakresu finansowania zadań gminy, przepisów związanych z działalnością statutową MOSRiW,
e) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, 
f) nienaganna kultura osobista,
g) dyspozycyjność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) koordynacja życia sportowego i działalności rekreacyjno-sportowej w mieście, ustalanie miejskiego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją,
b) organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych integrujących społeczność miasta i propagujących zdrowy tryb życia,
c) współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,
d) organizowanie i koordynowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego na terenie miasta,
e) kierowanie bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku, a w szczególności ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego i ich realizacja,
f) eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym administrowanych  przez MOSRiW obiektów sportowych i rekreacyjnych,
g) udostępnianie administrowanych obiektów na  organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych z uwzględnieniem polityki miasta oraz zasady gospodarności i efektywności,
h) występowanie o środki finansowe z różnych źródeł,
i) prowadzenie różnorodnych działań popularyzujących sport,rekreację i turystykę,
j) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Żary.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych, praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności kontrolnych poza zakładem.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

1,72%

V. Wymagane dokumenty:

1) CV- curriculom Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie / do pobrania na  stronie BIP Urzędu –http.www.bip.zary.pl/procedury/82/122/Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/
3) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
4) koncepcja funkcjonowania MOSRiW w Żarach na okres najbliższych 5 lat,
5) oświadczenie kandydata o następującej treści: ”oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie,
8) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
9) inne zaświadczenia dokumentujące posiadane umiejętności, znajomość  języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
12) kserokopia dowodu lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
13) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w  innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  pełnego etatu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-03-18 23:59:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18 marca 2013 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Konkurs  na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku  w Żarach”
- osobiście w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żarach, Rynek 1-5,  p. nr 13
- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego): Urząd Miejski w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-200  Żary

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne określone w  ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.zary.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Żary z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie postępowania przy naborze pracowników  na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żarach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zatrudniona zostanie osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska najwyższą liczbę punktów.

W sprawie naboru informacji udziela Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Elżbieta Maj  w godz.  od  9.00 do 14.00, tel.68 4708 350.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Maj Data wytworzenia informacji: 2013-03-05 12:48:15
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Maj Data wprowadzenia do BIP 2013-03-05 12:48:15
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Gotowicki Data udostępnienia informacji: 2013-03-05 12:48:20
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Gotowicki Data ostatniej zmiany: 2013-04-18 09:55:59
Artykuł był wyświetlony: 4062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu